សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ

ជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៩

វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍និស្សិត មានកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម ជម្រាបជូនដំណឹងដល់ សិស្ស-និស្សិតដែលបានប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ នេះនិងឆ្នាំកន្លងមកទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាវិទ្យាស្ថាន ធ្វើការជ្រើសរើសនិស្សិត អាហារូបករណ៍ឲ្យចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៩ ចំនួន ២០០០ នាក់់ រួមមានៈ                                          

អាហារូបករណ៍ ៨០% ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ-បរិញ្ញាបត្ររង ចំនួន ៣០០ នាក់ បង់ថ្លៃសិក្សា ១១០$/១ឆ្នាំ រយៈពេល ៤ ឆ្នាំ

អាហារូបករណ៍ ៧០% ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ-បរិញ្ញាបត្ររង ចំនួន ៧០០ នាក់ បង់ថ្លៃសិក្សា ១៦៥$/១ឆ្នាំ រយៈពេល ៤ ឆ្នាំ

អាហារូបករណ៍ ៦០% ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ-បរិញ្ញាបត្ររង ចំនួន ១០០០ នាក់ បង់ថ្លៃសិក្សា ២២៥$/១ឆ្នាំ រយៈពេល ៤ ឆ្នាំ

វិទ្យាស្ថានប្តេជ្ញា និងធានាលើកកម្ពស់គុណភាពបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមទៀត ដោយផ្តោតការយកចិត្តិទុកដាក់ទៅលើៈ    

១.បន្តការអភិវឌ្ឍន៏កម្មវិធីសិក្សានៅគ្រប់កម្រិតបណ្តុះបណ្តាលឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀត។    ២.ពង្រីគុណភាពនៃការគ្រប់គ្រង ការកសាងមូលដ្ឋានសម្ភារបរិក្ខារសម្រាប់សកម្មភាព បង្រៀនស្រាវជ្រាវ និងប្រតិបត្តិ។  
៣.សាស្រ្តាចារ្យមានបទពិសោធន៏ និងជំនាញតាមឯកទេសបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីឆ្លើយតប ទៅនឹងទីផ្សារការងារ។
៤.ពង្រឹង និងពង្រីកការងារទំនាក់ទំនង់ថ្នាក់ជាតិ និងអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែប្រសើរថែមទៀត។
៥.ផ្លាស់ប្តូបទពិសោធន៏គ្នាទៅវិញទៅមក រវាងនិស្សិត សាស្រ្តាចារ្យ និងមន្ត្រីបុគ្គលិកជាមួយដៃគូសហប្រតិបត្តិការ អន្តរជាតិ។
៦.ពង្រីអគារសិក្សាដោយបំពាក់ជណ្តើរយន្ត និងសម្ភារការសិក្សាទំនើបៗដែលបន្ទប់មានផាសុកភាពល្អ។
                             ទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ                                                                                    ផុតកំណត់ទទួលពាក្យៈ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ កាលបរិច្ឆេទចូលរៀនលើកទី : ថ្ងៃទី ០១ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៥

ថ្នាក់សិក្សាបរិញ្ញាបត្រ ថ្នាក់បន្តបរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី៣ និងបរិញ្ញាបត្ររង

១. មហាវិទ្យាល័យសិល្បៈ មនុស្សសាស្ត្រ និងភាសាបរទេស
២. មហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងសណ្ឋាគារ-ទេសចរណ៍
៣. មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
៤. មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ
៥. មហាវិទ្យាល័យកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ

លក្ខខណ្ឌនៃការសិក្សាៈ
-សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រៈ ត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) រឺសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ។
-សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងៈ ត្រូវមានសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) ឬធ្លាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (ធ្លាក់បាក់ឌុប) ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ ។
-សម្រាប់ថ្នាក់ឯកទេសជាន់ខ្ពស់ៈ ត្រូវមានសញ្ញាបត្រឌីប្លូម។

និស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងអាចសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឆ្នាំទី៣ និងទី៤ នៅទីនេះ ឬនៅសាកលវិទ្យាល័យនានាបាន។

បញ្ជាក់ៈ
ម៉ោងសិក្សាចែកជា៤ពេលៈ ថ្ងៃចន្ទ- សុក្រ
ពេលព្រឹក ៖ ០៧:៣០- ១០:៣០AM
ពេលរសៀល ៖ ០១:៣០ - ៤:៣០PM
ពេលយប់ ៖ ០៥:៣០ - ៨:៣០PM   

ថ្ងៃសៅរ៍-អាទិត្យ
០៧:៣០ - ១២:០០ AM និង ០១:៣០ - ០៤:៣០PM