សិក្សាវគ្គជំនាញខ្លីរយៈពេល ៣ ខែ ជំនាន់ទី ២៤ (សន្ធរម៉ុក)

សូមសិស្ស-និស្សិត ព្រះសង្ឃ អាជីវករ បុគ្គលិក តាមស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជននានាដែលមកទទួលការបណ្តុះបណ្តាល ជំនាវញវគ្គខ្លីនេះដោយ ឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរ និងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗក្នុង គោលបំណងដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃជីវិត ។