សិក្សាជំនាញវគ្គខ្លីរយៈពេល ៣ ខែ ជំនាន់ទី ២៩ (បឹងកេងកង)

អង្គការអភិវឌ្ឍន៏ធនធាននិស្សិត សូមជួនដំណឹងដល់សិស្ស-និស្សិត បុគ្គលិកតាមក្រុមហ៊ុន អង្គការ មន្ត្រីរាជការ អាជីវករ ព្រះសង្ឃ ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមកសិក្សាជំនាញវគ្គខ្លី ដោយ ឥតបង់ថ្លៃ ដែលមានគ្រប់ជំនាញ។ ដែលបង្រៀនដោយ សាស្រ្តាចារ្យដែលមានសមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ។