សិក្សាវគ្គជំនាញខ្លីរយៈពេល ៣ ខែ ជំនាន់ទី ២៤ (សាខាទួលគោក)

វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍន៍និស្សិត ផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដែលមានប្រសិទ្ធភាពរួមមានជំនាញ ស្តាប់ និយាយ អាន និងសរសេរ។ ការសម្រេចចិត្តសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅ វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍន៍និស្សិត ពិតជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ។ យើងអាចធានាបានថាអ្នកនឹងចេះភាសាអង់គ្លេសហើយអាចប្រើការជាផ្លូវការបានយ៉ាងពិតប្រាក់ដពីព្រោះ វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍន៍និស្សិត មានកម្មវិធីសិក្សាដែលត្រឹមត្រូវ មានការវាយតំម្លៃការសិក្សាដែលមានគុណភាព ព្រោះយើងផ្តោតសំខាន់ លើលទ្ធផល។

  • ទស្សនៈវិស័យ

វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍន៍និស្សិត ប្តេជ្ញាពង្រឹងគុណភាពវិស័យអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាលភាសាអង់គេ្លស ដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងសង្គមជាតិ។

  • បេសកម្ម

វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍន៍និស្សិត ផ្តល់កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ សេវាល្អ និងតម្លៃសិក្សាសមរម្យ ដល់អ្នកសិក្សា។

១. ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទៅពេញម៉ោង

វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍន៍និស្សិត ផ្តល់ជូននូវ កម្មវិធីសិក្សា ថា្នក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅពេញម៉ោង ដែលអាចជួយឲ្យសិស្សមានការ យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ទៅលើជំនាញភាសាអង់គ្លេស ហើយ ចំគោលដៅ និងចំណាយពេលខ្លី។

២. ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទៅក្រៅម៉ោង

វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍន៍និស្សិត ផ្តល់ជូននូវ កម្មវិធីសិក្សា ថា្នក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅក្រៅម៉ោង ផ្តោតទៅលើជំនាញសំខាន់ៗដូចជា៖ ជំនាញ ស្តាប់ និយាយ អាន សរសេរ និង ទំនាក់ទំនង ក្នុងនោះមានរួមបញ្ចូលព្រឹតិ្តការណ៍ក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកទៀតផង។