សិក្សាជំនាញវគ្គខ្លីរយៈពេល ៣ ខែ ជំនាន់ទី ៣០ (បឹងកេងកង)

អង្គការអភិវឌ្ឍន៏ធនធាននិស្សិត ផ្តល់កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ សេវាល្អ និងតម្លៃសិក្សាសមរម្យ សម្រាប់សិស្ស-និសិ្សត បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន  មន្ត្រីរាជការ អាជីវករ ដើម្បីរួមចំនែកការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងសង្គមជាតិ។