សិក្សាជំនាញវគ្គខ្លីរយៈពេល ៣ ខែ ជំនាន់ទី ២៦ (សាខាទួលគោក)

អង្គការអភិវឌ្ឍន៏ធនធាននិស្សិត សូមជួនដំណឹងដល់សិស្ស-និស្សិត បុគ្គលិកតាមក្រុមហ៊ុន អង្គការ មន្ត្រីរាជការ អាជីវករ ព្រះសង្ឃ ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមកសិក្សាជំនាញវគ្គខ្លី ដោយ ឥតបង់ថ្លៃ ដែលមានគ្រប់ជំនាញ។ ដែលបង្រៀនដោយ សាស្រ្តាចារ្យដែលមានសមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ។ សម្រាប់កសាងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ បុគ្គលិកលក្ខណៈ សម្បត្តិកាន់តែខ្ពស់ ការដុសខាត់បញ្ញាញាណឲ្យកាន់តែភ្លឺថ្លាមោះមុតតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដកស្រង ពិសោធន៍ និងការអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ គឺជាចម្លើលដស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតដើម្បីសម្រេចគោលបំណង។