សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ

ផ្តល់អាហារូបករណ៍ ៤០០  កន្លែងស័យ្វប្រវត្តិុដោយមិនឆ្លងកាត់ការប្រឡង

វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍និស្សិត មានកិតិ្តយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ សិស្ស-និស្សិត ដែលបានកំពុងសិក្សានៅ ថា្នក់ មហាវិទ្យាល័យ អ្នកជាប់បាក់ឌុប ឬធ្លាក់បាក់ឌុបឆាំ្ននេះ ឬឆ្នាំមុនៗ និងប្រជាពរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា វិទ្យាស្ថាននឹងផ្តល់ អាហារូបករណ៍ ១០០% ដោយស្វ័យប្រវត្តិមិនឆ្លងកាត់ការប្រឡងចំនួន ៣០០ នាក់ សម្រាប់ ថា្នក់បរិញ្ញាបត្រ ឬបរិញ្ញាបត្ររង។   អាហារូបករណ៍ ៧០% ដោយស្វ័យប្រវត្តិចំនួន ១០០ នាក់ សម្រាប់ថ្នាក់ បន្ត បរិញ្ញាបត្រទី ៣ និងឆ្នាំទី ៤។