ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍និស្សិត (SDI) ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដូចខាងក្រោមៈ

១. បុគ្គលិកផ្នែកផ្សព្វផ្សាយចំនួន ៥០ នាក់ (មិនទាមទារបទពិសោធន៍)
២. បុគ្គលិកផ្នែកផ្តល់ំព័ត៌មានចំនួន ១០ នាក់  (មិនទាមទារបទពិសោធន៍)
៣. បុគ្គលិកផ្នែកសនិ្តសុខចំនួន ៣០ នាក់  (មិនទាមទារបទពិសោធន៍ និងផ្កល់កន្លែងស្នក់នៅ)
ផ្តល់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេស និងកុំព្យូទ័រដោយមិនបង់ថ្លៃសម្រាប់តំណែងខាងលើ បេក្ខជនដែលមានចំណាប់ អារម្មណ៍ ចំពោះមុខតំណែង សូមបញ្ជូនប្រវត្តិរូបសង្ខេម (CV & Cover Letter) ទីតាំងវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍និសិ្សត (SDI) ទំនាក់ទំនងអាសយដ្ឋានអគារលេខ ៤០ ផ្លូវលេខ ២៧៣ សង្កាត់បឹងកក់១ ខណ្ឌទទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ។
ទំនាក់ទនងទូរសព្ទ័លេខៈ ០៧៧ ៧៧៧ ០០៨ / ០៩៣ ២០០ ៥០៧ / ០៨១ ៥៥ ២២២២