សិក្សាជំនាញវគ្គខ្លីរយៈពេល ៣ ខែ ជំនាន់ទី ២៦ (សាខាទួលគោក)

អង្គការអភិវឌ្ឍន៏ធនធាននិស្សិត សូមជួនដំណឹងដល់សិស្ស-និស្សិត បុគ្គលិកតាមក្រុមហ៊ុន អង្គការ មន្ត្រីរាជការ អាជីវករ ព្រះសង្ឃ ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមកសិក្សាជំនាញវគ្គខ្លី ដោយ ឥតបង់ថ្លៃ ដែលមានគ្រប់ជំនាញ។ ដែលបង្រៀនដោយ សាស្រ្តាចារ្យដែលមានសមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ។ សម្រាប់កសាងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ បុគ្គលិកលក្ខណៈ សម្បត្តិកាន់តែខ្ពស់ ការដុសខាត់បញ្ញាញាណឲ្យកាន់តែភ្លឺថ្លាមោះមុតតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ដកស្រង ពិសោធន៍ និងការអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ គឺជាចម្លើលដស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតដើម្បីសម្រេចគោលបំណង។

សិក្សាជំនាញវគ្គខ្លីរយៈពេល ៣ ខែ ជំនាន់ទី ៣០ (បឹងកេងកង)

អង្គការអភិវឌ្ឍន៏ធនធាននិស្សិត ផ្តល់កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ សេវាល្អ និងតម្លៃសិក្សាសមរម្យ សម្រាប់សិស្ស-និសិ្សត បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន  មន្ត្រីរាជការ អាជីវករ ដើម្បីរួមចំនែកការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងសង្គមជាតិ។

សិក្សាវគ្គជំនាញខ្លីរយៈពេល ៣ ខែ ជំនាន់ទី ២៤ (សាខាទួលគោក)

វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍន៍និស្សិត ផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដែលមានប្រសិទ្ធភាពរួមមានជំនាញ ស្តាប់ និយាយ អាន និងសរសេរ។ ការសម្រេចចិត្តសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនៅ វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍន៍និស្សិត ពិតជាការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ។ យើងអាចធានាបានថាអ្នកនឹងចេះភាសាអង់គ្លេសហើយអាចប្រើការជាផ្លូវការបានយ៉ាងពិតប្រាក់ដពីព្រោះ វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍន៍និស្សិត មានកម្មវិធីសិក្សាដែលត្រឹមត្រូវ មានការវាយតំម្លៃការសិក្សាដែលមានគុណភាព ព្រោះយើងផ្តោតសំខាន់ លើលទ្ធផល។

  • ទស្សនៈវិស័យ

វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍន៍និស្សិត ប្តេជ្ញាពង្រឹងគុណភាពវិស័យអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាលភាសាអង់គេ្លស ដើម្បីរួមចំណែកអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងសង្គមជាតិ។

  • បេសកម្ម

វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍន៍និស្សិត ផ្តល់កម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ សេវាល្អ និងតម្លៃសិក្សាសមរម្យ ដល់អ្នកសិក្សា។

១. ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទៅពេញម៉ោង

វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍន៍និស្សិត ផ្តល់ជូននូវ កម្មវិធីសិក្សា ថា្នក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅពេញម៉ោង ដែលអាចជួយឲ្យសិស្សមានការ យល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ទៅលើជំនាញភាសាអង់គ្លេស ហើយ ចំគោលដៅ និងចំណាយពេលខ្លី។

២. ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទៅក្រៅម៉ោង

វិទ្យាស្ថាន អភិវឌ្ឍន៍និស្សិត ផ្តល់ជូននូវ កម្មវិធីសិក្សា ថា្នក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅក្រៅម៉ោង ផ្តោតទៅលើជំនាញសំខាន់ៗដូចជា៖ ជំនាញ ស្តាប់ និយាយ អាន សរសេរ និង ទំនាក់ទំនង ក្នុងនោះមានរួមបញ្ចូលព្រឹតិ្តការណ៍ក្នុងតំបន់ និងពិភពលោកទៀតផង។

សិក្សាជំនាញវគ្គខ្លីរយៈពេល ៣ ខែ ជំនាន់ទី ២៩ (បឹងកេងកង)

អង្គការអភិវឌ្ឍន៏ធនធាននិស្សិត សូមជួនដំណឹងដល់សិស្ស-និស្សិត បុគ្គលិកតាមក្រុមហ៊ុន អង្គការ មន្ត្រីរាជការ អាជីវករ ព្រះសង្ឃ ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមកសិក្សាជំនាញវគ្គខ្លី ដោយ ឥតបង់ថ្លៃ ដែលមានគ្រប់ជំនាញ។ ដែលបង្រៀនដោយ សាស្រ្តាចារ្យដែលមានសមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំ។

សិក្សាវគ្គជំនាញខ្លីរយៈពេល ៣ ខែ ជំនាន់ទី ២៤ (សន្ធរម៉ុក)

សូមសិស្ស-និស្សិត ព្រះសង្ឃ អាជីវករ បុគ្គលិក តាមស្ថាប័នរដ្ឋ និងឯកជននានាដែលមកទទួលការបណ្តុះបណ្តាល ជំនាវញវគ្គខ្លីនេះដោយ ឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពឲ្យកាន់តែប្រសើរ និងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗក្នុង គោលបំណងដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃជីវិត ។